TOKEE Klub Budapest és I.H.Ö.K.E Klub Ózd
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
hasznos linkek
 
Vagans -net újsága
 
EGYESÜLETI INFÓK
 
Alapszabály, Belépési nyilatkozat
Alapszabály, Belépési nyilatkozat : Egyesületi Alapszabály

Egyesületi Alapszabály


Egyesületi Alapszabály

 

Az Ifjú Hobbiállattartók Önképző Egyesülete az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. Törvény értelmében, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. Évi IV. Törvény alapján, a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi módosított tartalommal fogadta el:

  

1. Általános szabályok

 1.1.   Az Egyesület neve: Ifjú Hobbiállattartók Önképző Egyesülete (a továbbiakban Egyesület, IHÖkE),

.1.1.1. Az Egyesület rövid neve: IHÖkE (I.H.Ö.k.E.)

1.2.   Az egyesület azon dolgozók, fiatalok, és diákok szervezete, akik munkájukkal, magatartásukkal a növény- és állatvilág megismerését, megóvását, és az ifjúság ismereteinek bővítését, pontosítását kívánják segíteni, az akvarisztikai és terrarisztikai klubéletet Ózdon és környékén fel kívánják eleveníteni, össze kívánják fogni.

1.3.   Az Egyesület székhelye: Ózd, Mosonyi M. u. 13.

1.4.   Az Egyesület levelezési címe: 3600 Ózd, Mosonyi M. U. 13.

1.5.   Az Egyesület működési területe: A Magyar Köztársaság egész területe.

1.6.   Az Egyesület alapítási éve: 2003.

1.7.   Az Egyesület jogelőd nélkül jött létre.

1.8.   Az Egyesület jogi személy.

1.9.   Az Egyesület képviselője: az Elnök, az Elnökhelyettes

1.10.Az Egyesület a közgyűlés által elfogadott Alapszabály és a rá vonatkozó törvényi szabályozások szerint működik.

1.11.Az Egyesület politikai tevékenységet közvetlenül és/vagy közvetve nem folytat, politikai pártoktól/csoportoktól támogatást nem kap, és politikai pártokat/csoportosulásokat nem támogat.

 

2.       Az Egyesület célja és feladatai

2.1.  Az Egyesület célja

a)       A környezetünkben élő növény- és állatvilág megismertetése terepgyakorlatok, tanulmányi kirándulások, szakfolyóiratok és szakkönyvek, oktatófilmek által.

b)       Magyarország természeti értékeinek megóvása, lakókörnyezetünk ritka növényeinek és állatainak hatékony védelme.

c)       Az akváriumban és/vagy terráriumban tartható állatok/növények tartásáról a szakismeretek átadása,  a szakkönyvek beszerzése, hozzáférhetővé tétele, az akvarisztikai / terrarisztikai klubélet szervezése.

 

2.2 Az Egyesület feladatai

a)       Az akvarista és terrarista (a továbbiakban: Hobbiállattartó) fiatalok összefogása, érdekeik képviselete

b)       A Hobbiállattartás népszerűsítése (Könyv- és lapterjesztésen, kisfilmek készítésén keresztül is)

c)       A tagok szakirányú képzésének szervezése, képzési anyagok beszerzése.

d)        A tagok és más érdeklődők számára hozzáférés biztosítása a beszerzett képzési anyagokhoz (könyvek, folyóiratok, videofilmek, stb.).

e)       Segíti a Hobbiállattartók és a kisállattenyésztők tájékoztatását, támogatja munkájukat kiállítások, versenyek, egyéb rendezvények szervezésével.

f)        Munkája során kapcsolatot tart az ország más, hasonló szervezeteivel

g)       Munkája során kapcsolatot tart fenn az állatorvosi szolgálattal.

 

3.       Az Egyesület tagjai

3.1.   Az Egyesület tagsága rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból tevődik össze.

3.2.   Az egyesület rendes tagja minden 10. Életévét betöltött természetes személy lehet, aki azonosul az Egyesület céljaival és feladataival, a legjobb tudása és képessége szerint kész azok megvalósításában tevékenyen részt venni, felvételi kérelmében nyilatkozik, hogy az Alapszabályt megismerte, és vállalja az Alapszabályban az Egyesület tagságával előírt kötelességeket.

3.3.   Az Egyesület pártoló tagja lehet, az Egyesület működéséhez, tevékenységéhez anyagi, szakmai, vagy egyéb támogatást nyújtó természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyaránt.

3.4.   Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki természeti értékeink megóvásában jelentős eredményeket ért el, illetve ennek fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenységet folytat, az állattenyésztő szakma ismereteinek bővüléséhez nagymértékben hozzájárult, vagy az Egyesület javára különleges szolgáltatásokat teljesít, és akit az Egyesület Vezetősége erre írásban felkér.

3.5.   Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai külföldi állampolgárok is lehetnek.

 

4.       A tagok jogai és kötelezettségei

4.1.  Az Egyesület rendes tagja

a)         „Az Ifjú Hobbiállattartók Önképző Egyesületének tagja” címet használhatja;

b)         Az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt vehet;

d)       Választhat és választható az Egyesület tisztségeibe

e)       A Közgyűlésen (Rendes Közgyűlés ötévente) köteles résztvenni, hogy az Egyesület munkájáról, elmúlt időszakbeli tevékenységéről tájékozódjon, és a Közgyűlés határozathozatali munkáját segítse.

f)        Az Egyesület fórumain felszólalhat, javaslatot tehet, kezdeményezheti egyes kérdések megvitatását, intézkedéseket kezdeményezhet, a döntéshozatalban részt vehet;

g)       Az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait, és a tagságot megillető kedvezményeket igénybe veheti;

h)       Az Egyesületi tevékenységéhez elméleti és gyakorlati segítséget igényelhet.

i)        A mindenkori tagdíjat köteles félévente, vagy évente előre befizetni.

j)        Köteles az Egyesület céljait, feladatait szem előtt tartani, az Alapszabály rendelkezéseit betartani, ennek megfelelő magatartást tanúsítani a mindennapi életben is.

 

4.1.2. Az Egyesület Tiszteletbeli tagja

a)       Az „Ifjú Hobbiállattartók Önképző Egyesületének Tiszteletbeli Tagja” címet használhatja

b)       Tiszteletbeli tagok a tagdíjfizetés alól mentesek.

c)         Az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt vehet;

k)       Az Egyesület fórumain felszólalhat, javaslatot tehet, kezdeményezheti egyes kérdések megvitatását, intézkedéseket kezdeményezhet, a döntéshozatalban részt vehet;

d)         Az Egyesület eszközeit, szolgáltatásait, és a tagságot megillető kedvezményeket igénybe veheti;

 

4.1.3. Az Egyesület Pártoló tagja

a)       Az „Ifjú Hobbiállattartók Önképző Egyesületének Pártoló Tagja” címet használhatja

b)       A pártoló tagok tagdíja a mindenkori tagdíj legalább kétszerese (jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a Pártoló Taggal kötött együttműködési megállapodás a nyújtott szolgáltatásoktól függően a tagdíj vonatkozásában eltérően rendelkezhet)

c)        A pártoló tag (jogi személy, szervezet esetében a szervezet/jogi személy képviselője) a Közgyűlésen részt vehet, de jelenléte nem szükségszerű.

d)       A Pártoló tag (vagy képviselője) nem választható az Egyesület tisztségeibe

e)       A Pártoló tag (vagy képviselője) a Közgyűléseken részt vehet, felszólalhat, véleményt nyilváníthat, a döntéshozatalban részt vehet, szavazhat.

f)        A tagokat megillető kedvezményeket a pártoló tag (vagy képviselője) is igénybe veheti, az Egyesület rendezvényein a rendes, és tiszteletbeli tagokkal azonos minőségben részt vehet.

 

4.2.Az Egyesület tagja köteles:

a.) Az Egyesület etikai normáit képviselni, a mindennapi életben a természet védelmére irányuló magatartást tanúsítani, segíteni másokat a természeti környezetünk megismerésében amennyiben erre felkérik.

b.) Az egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában a legjobb tudása szerint részt venni, különösen vonatkozik ez az általa elvállalt feladatok és megbízások pontos teljesítésére;

c.) A rendes tagok, a közgyűlés által megállapított tagdíjat félévente, vagy évente előre befizetni. A GYES-en lévő és nyugdíjas tagok, amennyiben más jövedelmük nincs, a mindenkor megállapított tagdíj 50%-ának megfizetése alól mentesek.

d.) A Közgyűlésen (rendes Közgyűlés ötévente) köteles résztvenni, hogy az Egyesület munkájáról, elmúlt évi tevékenységéről, a hozott határozatokról tájékozódjon, és a Közgyűlés határozathozatali, tisztségviselő-választási munkáját segítse.

e.) Az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, az Egyesület határozatait, intézkedéseit megismerni, betartani és végrehajtani.

 

5.         A tagsági viszony keletkezése

5.1.   A kitöltött felvételi kérelmet az Egyesület Vezetőségéhez kell benyújtani. A vezetőség egy héten belül köteles a felvételről vagy elutasításról dönteni. A Vezetőség a tagfelvétellel kapcsolatban egyszerű szótöbbséggel dönt.

A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a döntés meghozatalától számított 8 munkanapon belül köteles a Vezetőség az elutasított tagjelöltet írásban értesíteni, az elutasítás okát megjelölve.

5.2.   A tagsági viszony a kérelemnek a Vezetőség által történt nyilvántartásba vétele és az első tagdíj befizetésével keletkezik.

5.3.   Tiszteletbeli tagok személyéről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján dönt. A Közgyűlés határozathozatala után 15 napon belül a Vezetőség kéri fel írásban a Tiszteletbeli Tag-jelöltet a tagság elfogadására.

 

6.       A tagsági viszony megszűnése

6.1.   Az Egyesületi tagsági viszony kilépéssel, törléssel vagy kizárással történik meg.

6.2.   Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki ezt a Vezetőségnél írásban bejelenti. A kilépés, a tag erről szóló értesítésének a Vezetőség által történő kézhezvételétől hatályos.

6.3.   Törléssel szűnik meg annak a tagsági viszonya, aki meghalt, de a Vezetőség törölheti tagok sorából azt is, akinek több mint egyévi tagdíjhátraléka van, és azt írásbeli felszólításra sem fizeti be, a felszólítástól számított 2 hónapon belül. A törölt tagok a törléstől számított 5 évig nem léphetnek be újra az Egyesületbe.

6.4.   Kizárás a tag jogszabályba, az alapszabályba ütköző tevékenység, vagy magatartás miatt történhet. A kizárás kérdésében való döntés első fokon a Vezetőség, másodfokon a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A kizárt tagok a kizárástól számított 5 évig nem léphetnek be újra az Egyesületbe

 

7. Az Egyesület szervezete

7.1.1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés a tagok összessége. A Közgyűlésben a pártoló tagok részvétele nem szükséges, de amennyiben jelen vannak, szavazati joguk van.

7.1.2. A Közgyűlésben minden tagnak (Pártoló tagok esetében a képviselők számától függetlenül) 1, azaz egy szavazata van.

7.1.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.)      Az Alapszabály megállapítása és módosítása;

b.)     Az Egyesület ügyintéző, képviselő szerveinek és vezető tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása (leváltása);

c.)      Az Egyesület hosszú távra (két közgyűlés közötti időszakra vonatkozó) általános és gazdasági terveinek megállapítása; - ezekről a beszámolók elfogadása;

d.)     Az Egyesület más egyesületekkel való egyesülésének, feloszlásának kimondása; a feloszlás esetén az Egyesület vagyonának felhasználásáról szóló döntés;

e.)      Döntés másodfokon tag kizárásával kapcsolatos ügyekben

f.)       A Vezetőség határozatai, döntései elleni panaszok elbírálása

g.)     A tagdíj összegének meghatározása, módosítása,

h.)     Tiszteletbeli Tagság kérdéseiben való döntéshozás (cím felajánlása /cím elvétele)

i.)       Döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal.

 

7.1.4. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább 5 (azaz öt) évente egy alkalommal, május 31-ig bezárólag kell összehívni.

Közgyűlést kell akkor is összehívni, ha ezt a tagok egyötöde írásban az ok és a cél megjelölésével indítványozza.

7.1.5. Az Egyesület Vezetősége bármikor rendkívüli közgyűlést hívhat össze az ok megjelölésével.

7.1.6. A tagokat a Vezetőség a Közgyűlés előtt legalább 10 munkanappal személyre szólóan, írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés napirendjét, és figyelemfelhívást a választási kötelezettségre. A Tag csak személyesen vehet részt a Közgyűlésen, igazolványa másra át nem ruházható.

Amennyiben a Vezetőség a Közgyűlést – bár azt az Alapszabály előírja – nem hívja össze, úgy legalább 3 tag együttesen írásban felszólíthatja a Közgyűlés megtartására. Ha ennek ellenére sem kerül sor a Közgyűlés összehívására, úgy a felszólítást benyújtó tagok együttesen, írásban összehívhatják.

7.1.7. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, de szavazati joga csak a tagoknak van. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést ismételten össze kell hívni, 30 napon belül. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti Közgyűlés napirendi pontjaiban.

7.1.8. A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazata dönt.

A Vezetőség tagjait nyílt szavazással a Közgyűlés választja. A Vezetőség tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói (rokoni, élettársi kapcsolatban).

 

7.1.9. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

 

7.2. A Vezetőség

7.2.2. 7.2.1. A két Közgyűlés közötti időtartamra az Egyesület legfőbb döntéshozó és ügyintéző szerve a Vezetőség. Az Egyesület Vezetőségének tagjait kétharmados többséggel, a Közgyűlés választja, megbízásuk 5 évre szól. A folytonosság biztosítása érdekében a Vezetőség tagjai újraválaszthatók.

7.2.3. A Vezetőség 3 tagú.

7.2.4. A Vezetőség feladat- és hatásköre:

-        irányítja és szervezi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását.

-          A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével az Egyesületet érintő bármely kérdésben határozatot hoz, intézkedik, és a Közgyűlést informálja.

-          Előkészíti a Közgyűlés elé kerülő határozatokat, javaslatokat, beszámolókat, így különösen az ötéves beszámolót.

-          Összehívja a rendes és rendkívüli Közgyűléseket, meghatározza az ülések helyét, idejét, és javaslatot tesz a napirendi pontokra.

 

7.2.5. A Vezetőség a fenti hatásköréből nem ruházhatja át a Közgyűléssel kapcsolatos hatásköreit.

7.2.6. A Vezetőség a határozatokat az érintettekkel írásban közli. Személyes ügy esetén levél útján, együttes érintettség, vagy személyi érintettség nélküli esetben, hirdetményben kell a döntést nyilvánosságra hozni. A Hirdetményeket az Egyesület székhelyén kifüggesztve olvashatják a tagok.

7.2.7. A Vezetőség ülései az Egyesület tagjai számára nyilvánosak, megfigyelőként az Egyesület bármely tagja részt vehet rajtuk. Ez esetben a nem vezetőségi tag véleményt nyilváníthat, de nem szavazhat.

7.2.8. A Vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. A Vezetőség csak mindhárom vezetőségi tag együttes jelenléte esetében határozatképes. A határozatokat egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozzák.  Bármely vezetőségi tag javaslatára a Vezetőség dönthet a titkos szavazás mellett.

7.2.9. Az Egyesület vezetőségének tagjai csak magyar állampolgárok lehetnek, akik a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva.

7.2.10.        A Vezetőségi ülést az Elnök hívja össze, a Vezetőség tagjainak küldött írásbeli meghívóval. A Meghívót a Vezetőségi tagoknak a tervezett ülés előtt legalább 10 naptári nappal köteles postázni, a napirendi pontok megjelölésével, és az esetleges távolmaradás következményeire való figyelemfelhívással.

7.2.11.        A Vezetőségi tagság megszűnik: a tag halálával, visszahívásával, lemondásával, Egyesületből történő kizárásával. Ezen esetekben a Közgyűlés új Vezetőségi tagot választ.  Az időközben megválasztott Vezetőségi tag mandátuma a már hivatalban lévő vezetőségi tagokéval megegyező időpontig szól.

 

7.3.      Az Elnök feladat- és hatásköre:

-        Képviseli az Egyesületet

-          Vezeti a Közgyűléseket

-          Ötéves beszámolót készít, és azt jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjeszti.

-          Munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület alkalmazottai tekintetében

-          Felelős az Egyesület bel- és külföldi kapcsolataiért.

-          Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és a hatóságok, illetve bíróság előtt

-          A Vezetőség és a Közgyűlés határozatairól az ülések jegyzőkönyveinek felhasználásával az Elnök olyan nyilvántartást vezet, amiből megállapítható a Vezetőség és a Közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetén személye.

-        A tagdíjak beszedése, a befizetésekről naprakész, pontos nyilvántartás vezetése

-        A költségekről, kiadásokról pontos, áttekinthető nyilvántartás vezetése

-        Az Egyesület bankszámlájának kezelése az Elnökhelyettes felügyeletével.

-        A Vezetőségi üléseken és a döntéshozásban való részvétel

-        Az Egyesület programjaiban tevékeny szervező és ügyintéző munka végzése

Az Elnök tehermentesítése céljából a fentiek, a munkáltatói jog gyakorlásának kivételével, az Elnökhelyettes hatásköre és feladata is.

 

7.4.

         Az Egyesület a döntések végrehajtásának szervezésére, a gazdálkodás és az ügyvitel irányítására főállású dolgozókat alkalmazhat. A főállású dolgozók nem lehetnek rokoni/élettársi kapcsolatban a Vezetőség tagjaival.

 

8.          Választási szabályok

8.1.     Az Egyesület tisztségviselőinek választása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. Bármely tag javaslatára a választók egyszerű többséggel dönthetnek a szavazás titkos módja mellett.

8.2.     Az Egyesületben történő bármely választáson valamennyi rendes tag egyenlő jogokkal vesz részt, mindenki választó és választható.

8.3.     A Pártoló tag (vagy képviselője) nem választható a Vezetőségbe, de a szavazata (vagy képviselője szavazata) egyenrangú az egyéb tagok szavazatával.

8.4.     A Tiszteletbeli tag választhat, és választható az Egyesület tisztségeibe.

 

9.Az Egyesület anyagi forrásai

9.1. Az Egyesület anyagi forrásai:

1)       Tagdíjak.

2)       Jogi személy vagy magánszemély által az Egyesületnek nyújtott támogatás.

3)       Egyéb forrásokból származó bevételek:

·  Pályázatok

·  Állami /Önkormányzati támogatás

·  Adományok

·  Kiadványok,

·  Lapterjesztésből befolyt összegek

·  Nyújtott szolgáltatásból származó bevételek

 

9.2. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott feladatok megvalósítására fordítja.

 

10.Az Egyesület működésének egyéb szabályai

10.1. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, ha ezzel személyhez fűződő jogok nem sérülnek. Az iratbetekintést – előzetes időpont egyeztetés után – az Elnök, vagy az Elnökhelyettes, illetve az általuk megbízott személy biztosítja.

 

10.2. Az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módja: jelzés. Jelzés szóban (telefonon, személyesen), és/vagy jelzés írásban (levél, fax, e-mail stb.). Bármelyik tag vagy más magánszemély, szervezet, jogi személy fordulhat jelzéssel az Egyesület tisztségviselőihez. A tisztségviselők az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően kötelesek a jelzésre reagálni, vagy azt a kompetenciával rendelkezőkhöz továbbítani.

 

10.3. Az egyesület működésének és döntéseinek nyilvánosságát a testületi ülések nyilvánossága, a székhelyen hozzáférhető Hirdetményei, a mindenki számára nyitva álló irat-betekintési jog biztosítja.

 

10.4. Az Egyesület a bíróság általi jogerős nyilvántartásba vétellel jön létre és a jogerős végzéssel történt bírósági nyilvántartásba vétellel kezdheti meg működését.

10.5. A tagdíj megfizetésén túl a tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

10.6. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

10.7. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet csak másodlagos jelleggel, az Alapszabályban meghatározott céljai elérését segítendő folytathat.

10.8. Az Egyesületet az Elnök és az Elnökhelyettes önállóan képviseli.

10.9. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Elnökhelyettes csak együttesen jogosult rendelkezni.

 

11. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését kimondja.

Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

 

12. Záró rendelkezések

A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. Évi IV. Törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. Törvény, illetve a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az Egyesület Alapszabályát a tagok 2004. Június 25-én tartott Rendes Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.

Az Egyesület módosított Alapszabályát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnak az Elnök a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

 

Kelt: Ózd, 2004. június 25.

                                                                                                                                                    ...............................................

                                                                                                                                                            Mészáros Gyula

                                                                             &

 
Naptár
2018. Április
HKSCPSV
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
<<   >>
 
time
 
Látogatók:
Indulás: 2005-09-09
 
Hasonló oldalak
 
I.H.Ö.K.E-Tokee doksik
 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt